Phong trào Tiếng Anh 2020-2021

thtranquoctuan 24/11/2020 Lượt xem: 212

Tổ chức thực hiện phong trào Tiếng Anh trường TH Trần Quốc Tuấn năm học 2020-2021

Tổng Kết Phương Hướng Của Chi Bộ Đại Hội Nhiệm Kì 2020-2022

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 187

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 15                  Nhiệm kỳ 2020-2022                                       Trần Hưng Đạo, ngày 20 tháng 02 năm 2020     BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020 – PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,

Nhiệm Vụ Năm Học 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 180

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2019   ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020 PHẦN THỨ NHẤT            KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019                           - Những kết

Nghị Quyết Hội Nghị 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 191

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số  101/QĐ-TH TQT                                               Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2019                                       NGHỊ QUYẾT  HỘI